Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Κατά την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού οι εργοδότες επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης.

Σε αυτά τα πλαίσια κατά την διαδικασία αξιολόγησης για την εύρεση προσωπικού οι εργοδότες είναι πιθανό να λάβουν συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες για να επιβεβαιώσουν την ποιότητα της εργασίας, τις ικανότητες, τα επιτεύγματα, τις απόλαβες ή άλλες σχετικές πληροφορίες  που θα συντελέσουν στην λήψη της καλύτερης επιλογής για στελέχωση.

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να βασίζεται στον συνδυασμό της συνέντευξης επιλογής, των συστάσεων, των κατάλληλων τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας αλλά και της στρατηγικής σχετικά με τις προσλήψεις.

Αν θέλετε να εξασφαλίσετε τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα