Ανθρώπινο Δυναμικό

Κρατήστε το Ανθρώπινο Δυναμικό στην θέση του.

Οι δομές στην εργασία έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ανάμεσα σε άλλες αλλαγές ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιοι εργοδότες τα ποσοστά του turnover που σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση. Το turnover όμως αν δεν αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις για τις εταιρίες γιατί οι οικειοθελείς αποχωρήσεις συνδέονται, συνήθως, με την απώλεια των καλύτερων εργαζομένων.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης του turnover είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της ομάδας σας γιατί είναι το πιο σημαντικό σας κεφάλαιο για την ενδυνάμωση της θέσης σας στην αγορά εργασίας. Βασικό στοιχείο, για τη ενθάρρυνση της ομάδας σας, είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου εργασίας , ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από κλίμα σεβασμού, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παροχή κινήτρων και ευκαιριών για ανάπτυξη καριέρας (καθώς και υιοθέτηση συστημάτων αμοιβών, υλικών και ηθικών, που βασίζονται σε αντικειμενική αξιολόγηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας στην εργασία κατά την οποία θα έχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τη δουλειά του.

Τέλος, εσείς σαν εργοδότης θα πρέπει να αποτελέσετε πρότυπο εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα