Αγορά εργασίας

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και οι μεταβολές που προκύπτουν σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο είναι πιθανόν μελλοντικά να προκαλέσουν την κατάργηση κάποιων θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας.   Μια τέτοια τάση και πιθανή μεταβολή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο από αυτούς που εργάζονται, όσο και  από αυτούς που βρίσκονται στην αναζήτηση απασχόλησης.   Μια πρώτη αξιολόγηση για την αγορά εργασία μπορεί να γίνει από τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τους εργοδότες, αλλά και τις εκθέσεις και τις έρευνες που δημοσιεύονται από τα πανεπιστήμια ή τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα