ανακοίνωση ιδιωτικότητας randstad.

ανακοίνωση ιδιωτικότητας/ δήλωση ιδιωτικότητας

Η Randstad δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα διαχειρίζεται και διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

Η Randstad διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές :

●      Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και με απόλυτα διαφανή τρόπο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.

●      Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

●      Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο προς τούτο μέτρο.

●      Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες - και με τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων - να εξασφαλίζουμε ότι τα υπό επεξεργασία δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, προβαίνοντας στο πλαίσιο αυτό σε όλα τα προσήκοντα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων.

●      Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή του υποκειμένου μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

●      Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους μέσω της χρησιμοποίησης κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Η παρούσα πολιτική αναλύει το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε, σε ποιους ενδέχεται να τα αποκαλύψουμε (όπως για παράδειγμα σε πελάτες), πού ενδέχεται να διαβιβασθούν ή σε ποιους είναι προσβάσιμα (όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Randstad/CRM) και ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προαναφερθείσα συλλογή και επεξεργασία. 

H Randstad διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Aνακοίνωση, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρυχθεί άκυρος ή κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί, στο βαθμό που δεν τροποποιείται ουσιωδώς  η αρχική βούληση, όπως εκφράζεται διά της παρούσας.

ορισμοί

Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο “υποκείμενα δεδομένων” περιλαμβάνονται όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα”). Ο όρος “άτομα” ενδέχεται να αναφέρεται σε υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσωρινό εργαζόμενο, εταιρικό εργαζόμενο, υποψήφιο, αυτοαπασχολούμενο άτομο, πελάτη, προμηθευτή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

σχετικά με τη Randstad

Η Randstad εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης, Πύργος Αθηνών, Κτήριο Α, Αθήνα, 11527, εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως “Randstad” και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία αναφέρονται στην παρούσα πολιτική  ως “πληροφορίες”) για τους σκοπούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Η Randstad επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό τα προσωπικά δεδομένα (άρα ενεργεί “υπεύθυνος επεξεργασίας”) υπό την έννοια του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

●        Όνομα και τίτλος εργασίας

●        Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας

●        Τρέχοντες και πρώην εργοδότες

●        Ακαδημαϊκό / εκπαιδευτικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών εκπαιδεύσεων

●        Πληροφορίες που μοιράζεστε στο βιογραφικό σας σημείωμα

γιατί χρειάζεστε τις πληροφορίες μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους πρόσληψης (όπως παροχή υπηρεσιών πρόσληψης ορισμένου ή αορίστου χρόνου), σύνταξης συμβάσεων εργασίας, υπηρεσιών μισθοδοσίας ή παροχής άλλων υπηρεσιών Ανθρώπινων Πόρων (υπηρεσίες επανατοποθέτησης, αξιολογήσεις) είτε για εσωτερική χρήση από τη Randstad, είτε για λογαριασμό των πελατών μας. Τα ανωτέρω γίνονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση όπου:

●      H χορήγηση των προσωπικών δεδομένων συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωση

●      Tο υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παραχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα

Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Ακόμα, η Randstad συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο αυστηρά αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, γίνεται δε προσπάθεια να διατηρούνται ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να επικαιροποιούνται. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί και υποβάλλονται σε επεξεργασία και μετά το πέρας αυτής διαγράφονται.

Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

θα γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες μου σε τρίτα μέρη;

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων μπορούν να ανακοινωθούν σε έναν πελάτη μας, για παράδειγμα, για λόγους κάλυψης μίας κενής θέσης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε τον υποψήφιο για το όνομα του πελάτη προτού προωθηθούν σε αυτόν τα προσωπικά του στοιχεία. Τα ανώνυμα προφίλ ίσως σταλούν στον πελάτη χωρίς την ενημέρωση του υποψηφίου ή χωρίς την έγκρισή του. Αυτό γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που πιστεύουμε ότι τα προσόντα σας ταιριάζουν με τη θέση εργασίας ή ότι η συγκεκριμένη θέση εργασίας σας ενδιαφέρει. Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών (όπως εκπαιδευτικοί οργανισμοί).

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνη, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αλλά και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

για πόσο διάστημα διατηρείτε τις πληροφορίες μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για δύο (2) χρόνια από τη στιγμή που λάβαμε το βιογραφικό σας ή από τις τελευταίες ανανεώσεις του προσωπικού προφίλ σας ή από την πιο πρόσφατη επικοινωνία μαζί σας (όποιο από τα τρία είναι χρονικά το πιο πρόσφατο). Εάν απασχοληθείτε στην εταιρεία μας με σύμβαση εργασίας, υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται ώστε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης), σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε εφόσον είναι επιτρεπτό.

ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

●      Την πρόσβαση στα δεδομένα σας  και τη λήψη αντίγραφου αυτών

●      Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών 

●      Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

●      Τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

●      Την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων της Randstad και/ή για άμεσους σκοπούς προώθησης,

●      Τη μη συναίνεση σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία έχει αντίκτυπο σε εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά.  

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νόμιμων υποχρεώσεων) ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημα σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο / καταγγελία στην Άννα Δρακούλη, η οποία είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για τη Randstad. 

Εάν τα αιτήματά σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Randstad διατηρεί το δικαίωμα, είτε : (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο εν λόγω αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Randstad αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον παραβιάζονται σας, οι Χρήστες έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή. 

μπορώ στην πορεία να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου;

Μπορείτε να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την ανακαλέσετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Randstad.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Άννα Δρακούλη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για τη Randstad, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες. 

εάν υπάρχει κάτι περισσότερο που θέλετε να μάθετε…

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην 'Αννα Δρακούλη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης, Πύργος Αθηνών, Κτήριο Α, Αθήνα, 11527, τηλέφωνο: +302106770523, email: adrakouli@randstad.gr.

δίνω τη συγκατάθεσή μου

Με την εγγραφή, επιλέγοντας το πλαίσιο ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους πρόσληψης (όπως παροχή υπηρεσιών πρόσληψης ορισμένου ή αορίστου χρόνου) είτε για εσωτερική χρήση από τη Randstad, είτε για λογαριασμό των πελατών μας.